PUBLS

You are not logged in.
The electronic version is available for free only for registered users.
If you are already registered, you may log in here

PUBLS

Back to the main page   Back to the subject serie


M-7 (186) W. Stopiński, Analiza Zmian Oporności Elektrycznej Górotworu w Warunkach Eksploatacji Górniczej

Show articles/contents 

Streszczenie, 3

1. Wstęp, 5

1.1 Rys historyczny zastosowań metody elektrycznooporowej, 5

1.2 Zastosowanie metody elektrycznooporowej w górnictwie, 6

1.3 Cel badań, 10

2. Metodyka badań oporności skał w kopalniach, 11

2.1 Własności fizykomechaniczne i geologiczne górotworu w aspekcie podstawowych badań elektrycznooporowych, 11

2.2 Rozmieszczenie stanowisk pomiarowych w wyrobiskach i oddziałach wydobywczych kopalń, 19

2.3 Elektrody i ich instalowanie w górotworze, 22

3. Aparatura do quasi-ciągłych pomiarów zmian oporności skał w kopalniach, 24

4. Metody interpretacji zmian oporności skał, 28

4.1 Opracowanie danych pomiarowych, 28

4.2 Model dylatacyjno-progowy DP zmian oporności skał słabo nasyconych, 30

5. Analiza pomiarów oporności skał górotworu kopalni miedzi "Lubin", 36

5.1 Zastosowanie modelu DP do określania stanu górotworu i przedziału czasu wystąpienia wstrząsów głównych, 36

5.2 Przykłady zmian oporności w strefach zawałów spowodowanych strzelaniami technologicznymi, 61

5.3 Kontrola efektywności strzelań technologicznych, 79

5.4 Wyznaczanie stref oporności w wyrobiskach chodnikowych, 87

6. Zmiany oporności skał w kopalniach węgla kamiennego zagrożonych wyrzutami gazowo-skalnymi, 98

7. Dyskusja, 101

8. Podsumowanie i wnioski, 105

Literatura, 109

Changes in electric resistivity of a rock body associated with mining (abstract), 119


Back to the main page   Back to the subject serie

 
Copyright © 2005-2009 Grzegorz Kwiatek