PUBLS

You are not logged in.
The electronic version is available for free only for registered users.
If you are already registered, you may log in here

PUBLS

Back to the main page   Back to the subject serie


M-9 (201) E. Majewski, Teoria Dużych Dynamicznych Odkształceń Górotworu

Show articles/contents 

Streszczenie, 3

1. Podstawy teorii dużych odkształceń sprężysto-plastycznych, 5

1.1 Wstęp, 5

1.2 Kinematyka ośrodka sprężysto-plastycznego, 6

1.3 Proste koncepcje równań konstytutywnych, 21

1.4 Podstawowy układ równań teorii odkształceń sprężysto-plastycznych, 36

2. Ograniczenia konstytutywne w teorii skończonych odkształceń sprężysto-lepkoplastycznych górotworu, 42

2.1 Wprowadzenie, 42

2.2 Podstawy izotermicznej teorii skończonych deformacji niesprężystych górotworu, 46

2.3 Postulat niesprężystości, 64

2.4 Konsekwencje postulatu niesprężystości w modelu sprężysto-lepkoplastycznego górotworu, 74

2.5 Ograniczenie dla równania ewolucji, 89

2.6 Równanie ewolucji wyprowadzone z postulatu niesprężystości, 94

2.7 Transformacja równania ewolucji, 99

2.8 Określenie potencjału lepkoplastycznego oraz jego powierzchni ekwipotencjalnych w przestrzeni naprężenia, 102

2.9 Potencjał lepkoplastyczny i jego powierzchnie ekwipotencjalne w przestrzeni gradientu potencjału, 111

2.10 Konsekwencje postulatu niesprężystości w teorii skończonych deformacji sprężysto-plastycznych górotworu, 121

2.11 Równanie ewolucji dla dynamicznej deformacji niesprężystej jako funkcji nadwyżki gradientu, 123

2.12 Dynamiczny potencjał obciążenia i jego powierzchnie ekwipotencjalne w przestrzeni naprężenia, 128

2.13 Określenie dynamicznego potencjału obciążenia (płynięcia) oraz jego powierzchni ekwipotencjalnych w przestrzeni gradientu potencjału, 141

3. Rodziny skończonych deformacji w sprężysto-plastycznym modelu górotworu, 151

3.1 Problemy brzegowe, 151

3.2 Problem Ericksena, 152

3.3 Rodziny skończonych deformacji w nieściśliwym sprężysto-idealnie plastycznym modelu górotworu, 161

3.4 Deformacja jednorodna ściśliwego sprężysto-plastycznego górotworu, 192

3.5 Wnioski, 196

Dodatek, 198

Literatura, 201

Theory of large dynamic deformations of rock body (summary), 210


Back to the main page   Back to the subject serie

 
Copyright © 2005-2009 Grzegorz Kwiatek