PUBLS

You are not logged in.
The electronic version is available for free only for registered users.
If you are already registered, you may log in here

PUBLS

Back to the main page   Back to the subject serie


M-27 (352) J. Jarzyna (ed.), Badania Geofizyczne Środowiska Geologicznego (Geophysical Research of Geological Environment)

Show articles/contents 

J. Jarzyna, Wstęp (Preface), 3

J. Madej, Badania mikrograwimetryczne w przywracaniu wartości użytkowych terenom pogórniczym (Microgravimetric research in the restoration of utility values of post-mining areas), 7

S. Porzucek, Interpretacja grawimetryczna a możliwości obliczeniowe (Gravity data interpretation and computer capabilities), 23

J. Radomiński, Współdziałanie badań mikrograwimetrycznych i geotechnicznych w rozwiązywaniu problemów budownictwa drogowego (Microgravity survey and geotechnical investigations in solving problems of road building), 35

J. Szuster, A. Matwiejszyn, M. Ptak, Badania mikrograwimetryczne w KWK "Mysłowice" (Microgravity survey in the Mysłowice coal mine), 49

S.J. Gibowicz, B. Domański, Nowe wyniki badań czasowej funkcji źródła zjawisk sejsmicznych w kopalni Rudna przy pomocy empirycznej funkcji Greena (New results of source time function studies by empirical Green´s function approach for seismic events at Rudna copper mine), 63

S. Lasocki, Relacja tłumienia wartości szczytowej składowej poziomej przyspieszenia drgań gruntu w paśmie częstotliwości do 10 Hz dla miasta Polkowice (Attenuation relation for horizontal component of peak ground acceleration below 10 Hz frequency for the Polkowice), 79

J. Dubiński, K. Stec, Wzmacnianie drgań w warstwie przypowierzchniowej w badaniach geologicznych i geofizycznych z obszaru Górnośl. Zagł. Węgl. (Ground motion amplification due to near-surface strata in geological and geophysical studies in the Upper Silesian Coal Basin), 91

P. Polak, Ocena skuteczności likwidacji zagrożenia deformacjami nieciągłymi dla szlaku Katow.-Wwa w Katow.-Szop. w oparciu o badania górotworu (Assessment of effective elimination of discontinuous deformation hazard to Katow.-Wwa railway line in Katow.-Szop. ...), 107

J. Jarzyna, T. Zorski, M. Bała, M. Krzeszowiec, Otworowe metody geofizyczne w badaniach stanu górotworu w obszarach eksploatacji górniczej (Geophysical measurements in boreholes for orogene examination in mining exploitation areas), 121

J. Dec, R. Ślusarczyk, Monitorowanie metodą tomografii refrakcyjnej stanu podłoża budynku wielkogabarytowego w rejonie podziemnej działalności górniczej (Seismic tomographic monitoring of the large building basement in mining activity areas), 143

W.J. Mościcki, Natura czasowych zmian oporności elektrycznej przypowierzchniowych utworów geologicznych w warunkach występowania szkód wywołanych podziemną eksploatacją górniczą (The nature of time-dependent changes of apparent resistivity in near-surface rocks ...), 155

J. Antoniuk, Monitoring geoelektryczny zanieczyszczonych chemicznie wód podziemnych (Geoelectrical monitoring of chemical pollution of underground water), 167

W.J. Mościcki, J. Antoniuk, Zastosowanie metod geoelektrycznych w badaniach związanych z ochroną środowiska geologicznego (Application of geoelectric methods into studying of geological environment influenced by human activity), 179

M. Rudzki, Zastosowanie metody tomografii elektrooporowej do wykrywania podziemnych obiektów antropogenicznych (Application of electrical resistivity tomography to detect subsurface man-made objects), 195

W. Zuberek, B. Żogała, M. Rusin, J. Pierwoła, K. Wzientek, Badania geoelektryczne i magnetyczne na obszarach zdegradowanych działalnością wojskową (Geophysics applied to study the areas degraded by the military activity), 209

J. Karczewski, J. Ziętek, Wykorzystanie metody georadarowej w geofizyce środowiska (The use of GPR method in environmental geophysics), 223

H. Marcak, S. Tomecka-Suchoń, Laboratoryjne badanie zależności między rezystancją elektryczną próbek skalnych a stanem naprężeń (Laboratory tests for establishing the relationship between the stress and electrical resistivity of a rock samples), 233

K. Pietsch, Wykorzystanie monitoringu sejsmicznego do oceny zagrożenia gazowego w rejonach pogórniczych (Seismic monitoring applied into gas hazard estimation in post-mining areas), 247

Lista recenzentów (List of reviewers), 259


Back to the main page   Back to the subject serie

 
Copyright © 2005-2009 Grzegorz Kwiatek