PUBLS

You are not logged in.
The electronic version is available for free only for registered users.
If you are already registered, you may log in here

PUBLS

Back to the main page   Back to the subject serie


M-25 (347) Wybrany Problemy Geofizyki Współczesnej (Some Current Problems in Geophysics)

Show articles/contents 

R. Teisseyre, Przedmowa (Preface), 5

K. Dormus, Stanisław Kramsztyk (1841-1906) i początki popularyzacji nauk o Ziemi (Stanisław Kramsztyk and the popularization of Earth sciences in XIX century Poland), 7

B. Gadomska, S. Maj, Profesor Edward Stenz (1897-1956) jako popularyzator geofizyki (Professor Edward Stenz (1897-1956) as a popularizer of geophysics in Poland), 35

L. Czechowski, Geodynamika: droga do modelu fizycznego (Geodynamics: an approach to a physical model), 43

M. Lewandowski, Paleomagnetyzm i jego zasadnicze aplikacje w naukach o Ziemi (Palaeomagnetism and its main applications in the Earth's sciences), 71

M. Kądziałko-Hofmokl, Paleomagnetyzm: badania pola magnetycznego Ziemi w jej przeszłości geologicznej (Paleomagnetism: the study of the magnetic field of the Earth in its geological past), 89

W. Jóźwiak, Rozkład przewodnictwa elektrycznego w płaszczu Ziemi w relacji do struktury sejsmicznej (Distribution of electrical conductivity within the Earth's mantle and its relation to the seismic structure), 113

M. Grad, Niejednorodności struktury kontynentalnej litosfery na podstawie danych sejsmicznych (Inhomogeneities of the continental lithosphere structure from seismic data), 151

A. Guterch, M. Grad, Wielkie kontrasty w budowie kontynentalnej litosfery strefy Szwu Transeuropejskiego (Large contrasts of the continental lithosphere structure in the Trans-European Suture Zone), 167

J. Jankowski, Zastosowanie indukcji elektro-magnetycznej do badania skorupy i płaszcza Ziemi w Polsce (The application of electromagnetic induction to the study of the Earth's crust and mantle in Poland), 187

S.J. Gibowicz, S. Lasocki, Sejsmiczność związana z eksploatacją górniczą (Seismicity induced by mining), 201

Z. Czechowski, O stochastycznych metodach modelowania trzęsień ziemi (On stochastic modelling of earthquakes), 243

P. Senatorski, Trzęsienia ziemi: obserwacje i modele (Earthquakes: observations and models), 261

R. Teisseyre, E. Majewski, Fizyka trzęsień ziemi i rozrywu skał (Physics of earthquakes and rock fracturing), 285

B. Popielawska, Pogoda kosmiczna - bardzo przyziemna sprawa (Space weather - every practical problem), 305

I. Stanisławska, Dyskretne synoptyczne modelowanie jonosfery (Synoptic instantaneous modelling of the ionosphere), 321

A. Wernik, Jonosferyczne niejednorodności i scyntylacje fal radiowych a pogoda kosmiczna (Ionospheric irregularities and scintillation: space weather aspect), 341

Z. Kłos, Jonosfera Ziemi jako naturalne laboratorium plazmowe (Ionosphere of the Earth as a natural plasma laboratory), 355


Back to the main page   Back to the subject serie

 
Copyright © 2005-2009 Grzegorz Kwiatek