PUBLS

You are not logged in.
The electronic version is available for free only for registered users.
If you are already registered, you may log in here

PUBLS

Back to the main page   Back to the subject serie


M-30 (400) P. Głowacki, Rola Procesów Fizyczno-Chemicznych w Kształtowaniu Struktury Wewnętrznej i Obiegu Masy Lodowców Spitsbergenu *** Role of Physical and Chemical Processes in the Internal Structure Formation and Mass Circulation of Spitsbergen Glaciers

Show articles/contents 

P. Głowacki, cała publikacja, 3

Download full paper/article 

1. Wstęp, 5

2. Cel i zakres pracy, 7

2.1 Kontekst środowiskowy, 9

2.2 Obszar badań, 13

3. Metodyka badań, 16

3.1 Metody standardowe, 18

3.2 Metody opracowane i zaproponowane przez autora, 28

4. Wyniki badań, 33

4.1 Opady, 33

4.2 Uwarunkowania klimatyczne, 50

4.3 Obszary zlodowacone, 60

4.4 Perkolacja, 76

4.5 Spływ powierzchniowy, 85

4.6 Drenaż wewnętrzny, 88

4.7 Wody powierzchniowe w zlewniach niezlodowaconych, 98

4.8 Interakcja z morzem, 101

5. Dyskusja wyników, 103

6. Wnioski, 112

7. Podziękowania, 115

8. Literatura, 117

Role of physical and chemical processes in the internal structure formation and mass circulation of Spitsbergen glaciers (summary), 141


Back to the main page   Back to the subject serie

 
Copyright © 2005-2009 Grzegorz Kwiatek